Historie

2003 - Hledá se vládce Egypta

Úvodní věštba

Amon Ré, nejvyšší, který bdí nad úrodným krajem v okolí naší životadárné řeky, má pro vás toto poselství.

Lid Dolního i Horního Egypta žije pro dlouhá léta v míru a pokoji. Od počátku vlády faraóna Ramsese a Traiana skončily války a nepřátelství mezi oběma územími a celá země roste a sílí. Amon Ré ale varuje Egyptský lid, že klid a mír je velmi křehký, síla faraónů Ramsese a Traiana už není taková, aby udržela Egypt jednotný a silný. Nastal čas vybrat z vás vyvolených, kteří jste dnes podnikli cestu sem do věštírny, ty, kteří jsou nejobratnější a nejmoudřejší. Po mnoha zkouškách budou vybráni ti nejzdatnější, kteří převezmou od dnešních faraónů odznaky moci a budou dál spravedlivě vládnout lidu Horního i Dolního Egypta.

Amon Ré si přeje, aby zvítězil ten, kdo bude bojovat čestně, bude zdatný, statečný, moudrý a spravedlivý.

Toto je přání nejmocnějšího!

etapovka

Nastal čas, kdy jste se jako vyvolení zástupci lidu Dolního a Horního Egypta sešli ke splnění prvního úkolu k získání titulu FARAÓNA.

Symbolem síly a moci každého vládce Egypta je zvláštní stavba hrobky, která se nazývá pyramida. Na její zbudování je nutné dopravit stavební materiál se vzdálených měst.

Každý faraón si ještě za svého života musí vystavět posmrtný chrám a vybavit ho vším potřebným, aby na věčnosti nestrádal nedostatkem.

Na cestě do Gízy – slavného místa, kde stojí nejstraší pyramidy – musíte překonat vodní plochu jezera Moeris. Stavební materiál musíte přepravit na druhý břeh.

Spěchejte, období dešťů se blíží!

Nad Vaším snažením a čestným bojem bdí Amon Ré nevyšší!

etapovka

Lide Dolního a Horního Egypta!

Sešli jsme se zde, protože nás čeká další z úkolů, které je nutné splnit a přiblížit se tím k získání titulu faraóna.

Kněžky Kleopatra, Taharka, Amasis, Renno a Setchi a také písařka Venis a Lostrys s Taitem vás přivedli sem do Gízy. Zde musíte pro své faraóny Ramsese a Traiana postavit pyramidu, která bude místem jejich posledního odpočinku.

Stavební materiál, který jste převezli přes jezero Moeris bohužel zemětřesení a prudká vichřice roznesla po okolí. Bude tedy třeba nejprve jednotlivé stavební kameny najít a potom poskládat dohromady.

K tomu, aby se vaše dílo podařilo, vám bude pomáhat Amon Ré!

3.etapovka

Po zdařilé stavbě pyramid je potřeba naučit se mumifikovat těla zemřelých faraónů. K mumifikaci faraóna Tutanchámona v chrámu Kamaku je potřeba vědět: Egypťané věřili v posmrtný život a faraony pohřbívali tak, aby se jejich tělo udrželo navěky v pohřební komoře pyramidy. Měli na to tajný recept, který nebyl dodnes přesně rozluštěn. Do hrobu s tělem zemřelého se vkládaly i šperky, obětní dary – chléb, nádoby, konvice nebo rohož k odpočinku, aby na věčnosti nestrádali.

Na vás je a bůh Amon Ré vám k tomu dopomůže, abyste podle svého nejlepšího přesvědčení vybrali mezi svým lidem jedince, kterého před zraky faraonů a svých kněžek mumifikujete a uvedete v posmrtný život.


K tomu vám dopomáhej bůh nejvyšší Amon Ré!

etapovka

Putování za moudrem Egypta

Vládci Egypta byli neobyčjně chytří lidé. Obklopovali se neustále množstvím lidí, kteří něco uměli nebo dokonce něco nového vymysleli. Jedním z velkých vynálezů té doby jsou hieroglyfy – egyptské písmo. Písař na faraónově dvoře i všichni ostatní, kteří psát i číst uměli, se těšili velké přízni svého vladaře. Dalším vynálezem starého Egypta byl papyrus – tedy papír v trochu jiné podobě, než jak jej dnes známe. Věřím, že máte dostatek znalostí a dnes je předvedete. Dostanete papyrus, na který budete zaznamenávat egyptským písmem odpovědi, luštit šifry a jiné egyptské záhady.

Amon Ré bdí nad Vámi všemi, bojujte čestně a statečně!

etapovka

Ó, vládci Egypta, Ramsesi a Traiane!

Při plnění posledního úkolu se budeme snažit tak, aby bylo možné mezi námi vybrat následníka Vás – faraónů, který převezme vládu nad celým Egyptem.

Cestou – povodím řeky Nil a Údolím Králů překonáme všechny nástrahy v podobě úkolů ze všech oblastí – tělesné zdatnosti a vědomostí přírodních, které Egypt a jeho národy ovládaly.

Amon Ré nám k tomu pomáhej!


Táborová píseň 2003 (41 kB)

 
Více článků...